Chystáte se vstoupit na stránky s erotickým nebo sexuálně orientovaným obsahem!

Kliknutím na tlačítko "Vstoupit" prohlašuji: Je mi více než 18 let. Nebudu tuto stránku ukazovat nikomu nezpůsobilému nebo nezletilému. Vstupuji sem dobrovolně, sexuálně zaměřené materiály mě nepohoršují, neurážejí a ani jinak neohrožují.

Přihlásit se
0 ks
0 Kč


Jako dárek pro sexy náladu, slevový kupón pouze pro doporučené zboží - slevový kupón 12 % v košíku - SEXYDEJ

Reklamační řád

1. Úvodní ustanovení

1.1 Miroslav Janoušek, IČO: 15176436, se sídlem Stará 1202/62, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika, (dále jako Prodávající) vydává v souladu s příslušnými právními předpisy tento Reklamační řád pro internetový obchod na internetové adrese www.sexy-obchod.cz (Webová stránka).

1.2. Tento Reklamační řád popisuje zásady a principy uplatňované při reklamaci zboží pořízeného Kupujícím od Prodávajícího, kdy Kupující je Spotřebitel.

1.3. Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP) Prodávajícího. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a VOP Prodávajícího ještě před objednáním zboží.

1.4. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od Prodávajícího Kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

1.5. Práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího ohledně nároků z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku.

2. Odpovědnost za vady

2.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží v době převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

2.1.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

2.1.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

2.1.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

2.1.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.2. Pokud se vada projeví v prvních šesti (6) měsících od převzetí zboží, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci.

3. Výjimky z odpovědnosti za vady

3.1. Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje:

3.1.1. na Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

3.1.2. na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

3.1.3. u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí kupujícím,

3.1.4. vyplývá-li to z povahy Zboží.

3.2. Práva z vadného plnění Kupujícímu rovněž nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud si Kupující vadu způsobil sám, zejména těmito způsoby:

3.2.1. běžným opotřebením zboží,

3.2.2. mechanickým poškozením zboží,

3.2.3. elektrickým přepětím,

3.2.4. používáním či skladováním zboží v podmínkách, které neodpovídají například teplotou, vlhkostí a chemickými vlivy prostředí, které je určeno výrobcem nebo prodávajícím,

3.2.5. neodborným zacházením nebo zanedbáním péče o zboží,

3.2.6. nadměrným zatěžováním či používáním v rozporu s podmínkami uvedenými výrobcem nebo prodávajícím nebo všeobecnými zásadami,

3.2.7. úpravami zboží zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku těchto úprav,

3.2.8. přírodními živly nebo vyšší mocí.

4. Způsob řešení v případě, že Kupující obdržel zboží poškozené během přepravy

4.1. Při převzetí zásilky od přepravce doporučujeme Kupujícímu, aby zkontroloval neporušenost obalu. Převzetím zásilky Kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena bez zjevných vad. Pokud je obal zásilky poškozen, doporučujeme tuto skutečnost ihned sdělit přepravci, sepsat s ním protokol a zásilku nepřevzít. Zásilka bude vrácena přepravcem zpět Prodávajícímu a Kupujícímu bude v co možná nejkratším čase zaslána nová zásilka.

4.2. Pokud zásilka není viditelně poškozena, ale zboží je po rozbalení zásilky poškozené, je nutné kontaktovat Prodávajícího obratem po převzetí, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od převzetí zásilky. Doporučujeme zaslat formulář s údaji:

 • číslo objednávky
 • e-mail, ze kterého jste zboží objednávali
 • vyberte ze seznamu objednaného zboží to které bude zahrnuto v reklamaci
 • popište zjištěnou chybu vlastními slovy
 • vyberte způsob zpětného dodání reklamovaného zboží vč. kompletního příslušenství na naši provozovnu Miroslav Janoušek, Stará 1202/62, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika

4.3. V tomto případě prosíme Kupující, aby dodrželi termín zaslání reklamace do pěti (5) pracovních dnů. V opačném případě nemusí být reklamace dopravcem uznána a situace může dojit ke vzniku škody, jejichž uhrazení může Prodávající požadovat po Kupujícím. Doporučujeme, aby si Kupující uchoval zásilku kompletní včetně poškozeného zboží, obalu a výplně a provedl fotodokumentaci.

4.4. Po vyplnění a odeslání reklamačního formuláře od nás Kupující obdrží na uvedený e-mail potvrzení o jeho přijetí. V tomto případě budeme řešit nastalou situaci okamžitě, v případě potřeby je možné nás kontaktovat každý pracovní den na telefonním čísle +420 608 200 093 od 8:00 16:00 nebo na e-mailu obchod@sexy-obchod.cz.

5. Způsob řešení v případě, že Kupující obdržel nekompletní objednávku nebo špatně zaslané zboží

5.1. Pro vyřešení situace, kdy Kupující obdržel objednávku, kde chybělo zboží nebo došlo k záměně zboží (typ, barva, velikost) nebo obdržel zboží, které si neobjednal, doporučujeme zaslat formulář s údaji:

 • číslo objednávky
 • e-mail, ze kterého jste zboží objednávali
 • vyberte ze seznamu objednaného zboží to které bude zahrnuto v reklamaci
 • popište zjištěnou chybu vlastními slovy
 • vyberte způsob zpětného dodání reklamovaného zboží vč. kompletního příslušenství na naši provozovnu Miroslav Janoušek, Stará 1202/62, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika

Za každé případné pochybení se předem omlouváme. Snažíme se dělat maximum, aby k pochybení nedocházelo, ale jsme bohužel jen lidé, kteří nejsou neomylní. O to rychleji se budeme snažit vzniklý problém vyřešit co nejdříve k plné spokojenosti Kupujícího.

5.2. Po vyplnění a odeslání formuláře od nás Kupující obdrží na uvedený e-mail potvrzení o jeho přijetí. V tomto případě budeme řešit nastalou situaci okamžitě, v případě potřeby je možné nás kontaktovat každý pracovní den na telefonním čísle +420 608 200 093 od 8:00 16:00 nebo na e-mailu obchod@sexy-obchod.cz.

6. Způsob uplatnění práva z vadného plnění (Reklamace)

6.1. Pro uplatnění práv z vad zboží doporučujeme zaslat formulář s údaji:

 • číslo objednávky
 • e-mail, ze kterého jste zboží objednávali
 • vyberte ze seznamu objednaného zboží poškozené zboží, které zahrnete do reklamace;
 • popište zjištěnou vadu vlastními slovy
 • vyberte způsob zpětného dodání reklamovaného zboží vč. kompletního příslušenství na naši provozovnu Miroslav Janoušek, Stará 1202/62, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika

6.2. Po vyplnění a odeslání formuláře na uplatnění práva z vad zboží od nás Kupující obdrží na uvedený e-mail potvrzení o jeho přijetí.

6.3. Kupující může reklamaci uplatnit osobně na naší provozovně  Miroslav Janoušek, Stará 1202/62, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika v provozní době 8:00 16:00 v pracovních dnech. 

6.4. Kupující může vadné (reklamované) zboží vč. kompletního příslušenství zaslat na své náklady. Doporučujeme zaslat formulář s údaji:

 • oznámení vady (popis závady)
 • požadovaný způsob vyřízení reklamace
 • kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, e-mail a telefonní číslo)
 • ke zboží je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, případně je nutné uvést alespoň číslo objednávky. Nepředložení dokumentu prokazujícího koupi zboží nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek, slouží pouze k urychlení reklamačního procesu.

Převzetí (doručení) reklamovaného produktu bude následně potvrzeno zasláním reklamačního protokolu.

6.5. Vadné (reklamované) zboží je nutné dodat (předat) prodávajícímu za účelem posouzení i odstranění vady vždy, není-li stanoven nebo dohodnut postup jiný, ve vhodném obalu a bezpečně zabalené. V případě, že kupující již nedisponuje originálním obalem, zboží vhodně zabalí tak, aby nemohlo dojit k jeho poškození přepravou. Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz. Zásilku zašle kupující doporučeně, nikoliv na dobírku.

6.6. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží k reklamaci, pokud je zboží znečištěné nebo nesplňuje základní hygienické předpoklady.

6.7. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím.

7. Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

7.1. Na veškeré prodávané zboží se vztahuje zákonná záruční doba dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li uvedeno jinak. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

7.2. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní (reklamuje) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

7.3. Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě, a kupující jej nemůže užívat.

7.4. V souladu s občanským zákoníkem se Prodávající zavazuje vyřídit reklamaci včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne převzetí písemného uplatnění reklamace.

7.5. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout bezodkladně, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady (např. konzultací s výrobcem nebo dodavatelem). Tuto lhůtu je možné prodloužit na základě domluvy prodávajícího s kupujícím.

8. Způsob vyřízení reklamace

8.1. V případě, že Zboží nemá vlastnosti stanovené v čl. 2.1., má Kupující právo:

8.1.1. na bezplatnou opravu;

8.1.2. na dodání nové věci nebo výměnu její součásti, pokud se vada týká pouze jeho součásti. Toto právo lze využít jen tehdy, je-li to vzhledem k povaze vady přiměřeným řešením reklamace (např. jedná-li se o neodstranitelnou vadu). Toto právo má Kupující rovněž v případě, vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (nejméně třetí (3) reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá (4) pro odlišné závady), nebo má-li zboží větší počet vad (nejméně tři (3) vady současně), pro které nelze věc řádně užívat;

8.1.3. na odstoupení od Kupní smlouvy. Toto právo lze využít jen tehdy, není-li možné věc opravit, ani dodat novou či případně provést výměnu její součásti. Dále je možné toto právo využít i v případě, že má zboží větší počet vad, nebo jej nelze pro opakovaný výskyt vady po opravě řádně užívat;

8.1.4. na přiměřenou slevu z Kupní ceny. Toto právo lze využít, neuplatní-li Kupující některé z práv z vadného plnění uvedených v článcích 2.1.1. a 2.1.2., ačkoliv mu na něj vznikne nárok, jakož i v případě, kdy Prodávající nemůže plnit či neplní své povinnosti vyplývající z práv z vadného plnění.

8.2. Kupující má povinnost sdělit Prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí v případě, že Kupující bude žádat opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

9. Ukončení reklamace

9.1. Po vyřízení reklamace bude Kupující vyrozuměn o ukončení reklamace.

9.2. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je Prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

9.3. Pokud bylo reklamované zboží zasláno Prodávajícímu k reklamaci dopravcem, bude po jejím vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího a spolu s potvrzením o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení nápravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

9.4. V případě, že reklamace je uznána jako oprávněná a Kupující oprávněně požaduje jako způsob vyřízení reklamace vrácení kupní ceny, zašle Prodávající Kupujícímu bezhotovostně zaplacenou kupní cenu zpět na bankovní účet, který Kupující určil v reklamačním formuláři, a to nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne, kdy bylo Kupujícímu zasláno potvrzení o způsobu vyřízení reklamace.

9.5. V případě osobního převzetí zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě, kterého byla věc přijata do reklamace, a musí prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem.

9.6. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací. Zejména se jedná o poštovné, které bylo kupujícím uhrazeno při odeslání vadného (reklamovaného) zboží. Musí však být splněny následující podmínky.

 • reklamace bude oprávněná,
 • náklady spojené se zasláním zboží budou v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží
 • kupující doloží výši nákladů (např. zasláním kopie účtenky za poštovné).

9.7. V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

10. Závěrečné ustanovení

10.1. V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se Kupující, nebo po dohodě s Prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

10.2. Nedojde-li k dohodě mezi Kupujícím a Prodávajícím, může se Kupující obrátit, pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise, případně na příslušný soud.

10.3. V případě neoprávněné reklamace nemá Kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani Prodávající nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

10.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Miroslav Janoušek, Stará 1202/62, 400 01 Ústí nad Labem, e-mail obchod@sexy-obchod.cz, nebo telefon +420 608 200 093 od 8:00 16:00 každý pracovní den.

10.5. Tento Reklamační řád je platný od 01.01.2023 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.